Workshop Lessidren Winter 1998

Andrey Daniel

Born on March the 28th, 1952 in Rousse. His father - Leon Avram Daniel is a theatre director and his mother - Alegretta Mois Daniel is a chemist, now pensioned. In 1957 his family moved to Burgas where his father works in the theatre till 1960. After that his family moved to Sofia. There he graduated from High-School in 1970 and from the same till 1972 was enrolled in the army in Stara Zagora. In the fall of 1972 was admitted to the Art Academy in the painting class of Prof. Dobri Dobrev. After graduating it in 1977, he particitated in almost all group exhibitions organised by the Artist\'s Union till 1989. He is a member of the Union from 1979.

Selected group exhibitions:

1977 - Rodopi 60 years October
1981 - A look towards the centuries
1978, 1985 - International contest for young painters-Sofia
1988 - Portrait-Pazardchik
1982 - International contest for painting-Koshice, Czchehoslovakia.

Married since 1977 and has two children-daughter Ida-20 years, and son Alexander-16years. His wife Iliana Sotirova is a artist.

Since graduating the Academy has about 20 individual exhibitions as follows:

1979 - Sofi"Ruski"
1982 - Varna; Sofia"Shipka"
1983 - Nikozia-Cyprus; Delhi-India
1984 - Plovdiv-Fall Exhibitions
1985 - Club of Sofia Philharmonic
1986 - Dobrich; Tervel
1987 - "Apolonia"-Sozopol; Sofia-Hall Bulgaria
1988 - Samokov
1989 - Veliko Tarnovo
1990 - Botevgrad
1991 - Varna-Shkorpil 8; Sofia- Sheraton Hotel
1993 - Sofia and in the Gallery for Foreign Art, London
1995 - Sofia-Norman Gallery; French Cultural Institute
1996 - Plovdiv- Lukas gallery
1997 - Sofia- Makta gallery
1997 - Plovdiv Diakov gallery
1997 - The Hague, Holland

His pictures are owned by NAG, SCAG, and many city galleries throughout Bulgaria-Varna, Rousse, Dobrich, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Pazardchik, Kurdchali, Smolyan, Samokov, Gabrovo, Kazanlak, Kustendil and others. Abroad his pictures are owned by the Bratislav Art Gallery, Ludwig Collection - Aachen, City Gallery in Schechin - Poland and many private collections in Bulgaria, Switzerland, France, England, the USA, Israel, Finland, Italy, Holland, South Korea, Spain, Germany and others.

In 1986 took part in creating the art group "The City" participating in a number of exhibitions and actions in Bulgaria and abroad:

1988-exhibition "The city" Rakovski 125 Sofia
1989-"Babylon Tower" projectПроект "
1990-"Chameleon" project
1990-"Utopy" exhibition Nottingham and London
1990-Opening gallery "The City" in Sofia Rakovski 134
1992-Exhibition, Valencia, Spain

Роден на 28 март 1952 г. в Русе. Баща му - Леон Аврам Даниел, е театрален режисьор, а майка му - Алегрита Моис Даниел, е химик, в момента пенсионер. През 1957 г. семейството му се премества в Бургас, където баща му е на работа в театъра до 1960. След разпадането на тогавашната трупа на Бургаския театър през 1960 г. семейството му се премества в София. Тук завършва гимназия през 1970 и от тогава до 1972 до отбива военната си служба в Стара Загора. През есента на 1972 е приет в Художествената академия в класа по живопис на професор Добри Добрев. След завършването й през 1977 г. участва в почти всички ОХИ на СБХ до 1989. Член на СБХ от 1979 г.

По-важни участия в ОХИ:

1977 - Родопи 60 години Октомври
1981 - Поглед към вековете
1978, 1985 - Международен конкурс за млади живописци
1988 - Портрет
1982 - Международен конкурс по живопис - Кошице, Чехословакия

Женен от 1977 и има две деца - дъщеря Ида, 20-годишна, и син Александър - 16-годишен. Съпругата му Илиана Сотирова е художник.

От завършването на Академията досега има 20 самостоятелни изложби, както следва:

1979 - София "Руски 6"
1982 - Варна; София - "Шипка 6"
1983 - Никозия, Кипър; Делхи, Индия
1984 - Пловдив - Есенни изложби
1985 - Клуб на Софийската филхармония
1986 - Добрич; Тервел
1987 - "Аполония" - Созопол; София - зала България
1988 - Самоков
1989 - Велико Търново
1990 - Ботевград
1991 - Варна - "Шкорпил" 8; София - Хотел Шератон
1993 - София - Галерия за Чуждестранно изкуство; Лондон
1995 - София - Галерия "Норман"; Френски културен институт
1996 - Пловдив - Галерия "Лукас"
1997 - София - Галерия "Макта"
1997 - Пловдив - Галерия "Дяков"
1997 - Хага, Холандия

Негови картини са притежание на НХГ, СГХГ, на много градски галерии в България - Варна, Русе, Добрич, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Самоков, Габрово, Казанлък, Кюстендил и др. В чужбина негови картини са притежание на Братиславската национална галерия, Колекция Лудвиг - Аахен, Градската галерия в Шчечин, Полша, и в много частни колекции в България, Швейцария, Франция, Англия, САЩ, Израел, Финландия, Италия, Холандия, Южна Корея, Испания, Германия и др.

През 1986 г. участва в създаването на творческа група "Градът". По-важни изложби и акции с групата:

1988-Раковски 125 София
1989-Проект "Вавилонска кула"-Габрово
1990-Проект "Хамелеон"-София
1990-Изложба "Утопия"-Нотингам, Лондон
1990-Откриване на Галерия "Градът" в София - Раковски 134
1992-Изложба - Валенсия - Испания

От 1983 е хоноруван асистент по живопис в НХА - София по покана на проф. Иваян Кирков. През 1988 чрез конкурс става редовен ацицтент и през следващата 1989 получава самостоятелен клас по живопис, а от 1992 е хабилитиран като доцент по живопис. Избран за Декан на Факултета по изящни изкуства при НХА за периода 1992-1995. През 1997 хабилитира като професор по живопис.

Живее и работи в София.

AD_kompozicia.jpg (80493 bytes)

АНДРЕЙ ДАНИЕЛ - КОМПОЗИЦИЯ, 1998, масло, платно, 20 х 20, $150

ADlessidreni

АНДРЕЙ ДАНИЕЛ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИДРЕН I, 1998, масло, платно, 81 х 100, $2200

ADLesidrn2.jpg (67737 bytes)

АНДРЕЙ ДАНИЕЛ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИДРЕН II, 1998, масло, платно, 81 х 100, $2200