Workshop Lessidren Winter 1998

Toma Trifonovski

Born on 17.02.1939 in Dragichevo, Kostur Region. In 1966 graduates the Art Academy “Nikolay Pavlovich” - Sofia majoring in decorative-monumental drawing.

One of the leading authors in Bulgarian drawing in the 70-s. Famous for his women’s portraits, naked body and naturemorts. Especially interesting for the synthetic composition of the image, which reminds of the best examples of the Eastern Orthodox Church drawing. Toma Trifonovski is one of the masters of the colorith.

His works are owned by the Museum for Contemporary Art “Pti Pale” in Geneva, the National Art Gallery and all museums in the country and also by private collections in Bulgaria, Italy, Germany, Canada, France, Austria and Cyprus.

Awards:

1971  First Award on the First Exhibition “Naked Body” 1971

Роден на 17.02.1939 в Драгичево, Костурско. През 1966 завършва Художествената Академия "Николай Павлович" - София, специалност декоративно - монументална живопис.

Един от водещите автори в живописта през 70 те години в страната. Налага се като творец с женските портрети, голото тяло и натюрмортите. Особено впечатление прави синтетичната композиция и плътност на изображението коити напомнят за най-добрите образци на православната църковна живопис. Тома Трифоновски до ден днешен остава един от най-големите майстори на колорита.

Негови творби са притежание на Музеят са Модерни Изкуства "Пти Пале" в Женева, Националната Художествена Галерия, всички музей в страната, частни колекции в България и чужбина: Италия, Германия, Канада, Франция, Австрия и Кипър

Награди:

1971  Голямата награда на Първия конкурс "Голо Тяло" през

ТОМА ТРИФОНОВСКИ - ЛУННАТА СОНАТА, 1998, масло/платно, 65 х 65, $1500

ТОМА ТРИФОНОВСКИ - ЛУННАТА СОНАТА (ДЕТАЙЛ), 1998, масло/платно, 65 х 65, $1500