Workshop Lessidren Winter 1998

Zafer Galibov

Born on 2 March 1946 in Sofia, Bulgaria. Objects of professional interest: the Jazz and the Dance, the Nude Body, the Love of the People, the Village of Bulgaria, the Images of Nepal. Zafer Galibov is influenced by the French photographer Henry-Bresson and by the masters of the Lithuanian school of photography. Free-lance in mode revues, architecture and agencies of publishing. He is a graduated electroengineer (1975). Since 1974 he has had denomination of a photographer-artist.

Personal expositions:

1997-Loches, France

1997-Sofia-”...also the Music”

1996-Vienne, Salzburg-”The Stars of the Jazz”

1996-Salonique, Greece, Bulgarian exposition

1996-Sofia”Moon of Paper”

1996-Sofia-Moscow, Russia

1993-Sebastopol, Ukraine

1991-Helsinki, Finland

1990-Sofia, Jerusalem, Tel Aviv, Israel

1988-Sofia, Journal of Nepal

1986-Delhi, India

1983-Sofia

1982-Budapest, Hungary

1980-Sofia, Vilnius, Kaunaus, Klaipeda, Lithuania

1979-Sofia

He has taken part in the expositions of photography in Athens (Greece), Rome(Italy), Berlin (Germany), Tokyo(Japan), Paris(France). In 1996 exposition in Thessaloniki.

Published albums:

1994-”Vladimir Visotsky-An Inward Look”-Holland

1987-”Meeting the Archaeology-Bulgaria

1986-”Contemporary Bulgarian Photography”-Bulgaria

1982-photos presented in “100 European Photographers”-Cologne, Germany

Awards:

1996-the photographer is invited on the Festival of Jazz in Vienna

1993-Prize of UNESCO-the Exposition of photographers Tokyo-Paris

1981-Medaille dargent in the Biennial of photography in Sofia

1976-Grand prix of coloured photography-Bulgaria

Professional voyages:

Israel:1960, 1977, 1990

Germany:1973, 1975, 1981

Hungary:1982

Austria:1996

Lithuania:1973, 1974, 1975, 1980, 1994, 1995

Turkey:1980, 1993, 1994

Greece, Italy, France:1994

India, Nepal, Kuwait:1987

Lives in Sofia

Роден на 2ри Март в София, България. Има професионален интерес в Джазът и Танцът, Голото Тяло, Любовта на Хората, Селището на България, Образите на Непал. Зафер Галибов е повлиян от френския фотограф Хенри Картие-Бресон и от майсторите от фотографската школа на Литва. Независим участник в модни ревюта, архитектурни проекти и печатни агенции. Дипломиран електроинжинер (1975). От 1974 има име на фотограф-художник.

Индивидуални изложби:

1997-Лоче, Франция

1997-София-"...също и музиката"

1996-Виена, Залцбург-"Звездите на Джаза"

1996-Салоник, Гърция, Българска изложба.

1996-София"Луна от Хартия"

1996-София-Москва, Русия

1993-Севастопол, Украйна

1991-Хелзинки, Финландия

1990-София, Йерусалим, Тел Авив, Израел

1988-София, Журнал за Непал

1986-Делхи, Индия

1983-София

1982-Будапеща, Унгария

1980-София, Вилнюс, Каунас, Клаипеда, Литва

1979-София

Има участия в изложби по фотография в Атина (Гърция), Рим(Италия), Берлин(Германия), Токио(Япония), Париж(Франция). През 1996 изложба в Салоник.

Публикувани албуми:

1994-"Владимир Висотцки-Вътрешен Поглед"-Холандия

1987-"Среща с Археологията"-България

1986-"Съвременна Българска Фотография"-България

1982-Фотографии в "100 Европейски фотографа"-България

Награди:

1996-Поканен не Джаз фестивала във Виена

1993-Награда на ЮНЕСКО-Изложба на фотографии Париж-Токио

1981-Медал даргент на биеналето за фотография в София

1976-Гранд при на цветната фотография-България

Професионални пътувания:

Израел:1960, 1977, 1990

Гемания:1973, 1975, 1981

Унгария:1982

Австрия:1996

Литва:1973, 1974, 1975, 1980, 1994, 1995

Турция:1980, 1993, 1994

Гърция, Италия, Франция:1994

Индия, Непал, Кувейт:1987

ЗАФЕР ГАЛИБОВ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИИДРЕН I, 1998, фотография, 35 х 50, $150

ЗАФЕР ГАЛИБОВ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИИДРЕН II, 1998, фотография, 35 х 50, $150

ЗАФЕР ГАЛИБОВ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИИДРЕН III, 1998, фотография, 35 х 50, $150

ЗАФЕР ГАЛИБОВ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИИДРЕН IV, 1998, фотография, 35 х 50, $150

ЗАФЕР ГАЛИБОВ - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИИДРЕН V, 1998, фотография, 35 х 50, $150