Workshop Lessidren Winter 1998

Milan Andreev

Born on may the 17th in Sofia.

Graduates the Art Academy in Sofia in 1975.

Since then is an active member in the art life of UBA. Takes part in almost all group exhibitions organised by the UBA - representative and specialised in the period 1975 - 1989 and afterwards in the annual group exhibitions.Outside Events:

  In the period 1975 - 1989 takes part in a number of representational exhibitions in Paris, Vienna, Rome, Copenhagen, Berlin, Budapest, Prague. The Biennials of Sculpture in Budapest 1982 and Barcelona 1986. Triennials of Park Sculpture in the Botanical Garden of Paris in 1995.

  Since 1988 Regularly exhibits in Paris. Exhibitions at the time of the festival of the Bastille in 1988, 1991, 1993. San Pleisl - 1991, 1993.

  In 1993 wins a contest - “The Pain” and exhibits in La Villette Specialisation and exhibition in Cite Des Ar, Paris in 1988

  One Man Shows:

  1979 - Sofia, Rakovski 109

  1984 - Lovech, regional Holidays

  1990 - Sofia, Shipka 6 - 1st floor

  1996 - Sofia, Raiko Aleksiev art gallery

  1997 - Sofia, Krida Art gallery

  Symposiums:

  1976 - Burgas - Granite

  1979 - Viliani, Hungary,

  1985 и 1988 - Clear Valley, oak

  1991 - Assenovgrad

  1994 - Sozopol

  1996 - Plovdiv

  Awards:

  1976 - Burgas, Symposium - First Award

  1977 - Vraca, portrait - II (first not given)

  1979 - Diploma UNESCO on the symposium in Villain, Hungary

  1981 - The BSFS award for sport theme

  1985 - A look through the centuries, Veliko Tarnovo

  1986 - portrait, I award Montana, III award

  1988 - Pleven, I award

  1993 - The big award of the Ministry of Culture on the Fall Salon.

  Released numerous monumental works throughout the country. His works are owned by the NAG, SCAG, galleries in Montana, Pleven, Dobrich, Plovdiv, Pazardchik, Smolian.

  Germany - Ludwig collection, Koln, France - Dio Shatioon, Brussels and others.

  Lives and works in Sofia.

  Роден на 17 май 1948 г. в гр. София.

  Завършва Художествената академия в София през 1975 г.

  От тогава до днес взема дейно участие в художествения живот на СБХ. Участва в почти всички ОХИ - представителни и специализирани в периода 1975 - 1989, а след това в годишните ОХИ.

  Изяви в чужбина:

  През периода 1975 - 1989 г. участва в редица представителни изложби в Париж, Виена, Рим, Копенхаген, Берлин, Будапеща, Прага. Биеналета на скулптурата в Будапеща 1982 и Барселона 1986. Триенале на парковата скулптура в Ботаническата градина на Париж през 1995.

  От 1988 излага редовно в Париж. Изложби по време на фестивала на Бастилията през 1988, 1991, 1993. Сан Плейсл - 1991, 1993.

  През 1993 печели конкурс на тема Болката и излага в Ла Вилет.

  Специализация и изложба в Сите дез Ар, Париж през 1988.

  Самостоятелниизложби:

  1979 - София, Раковски 109

  1984 - Ловеч, регионални празници

  1990 - София, Шипка 6 - партер

  1996 - София, галерия Райко Алексиев

  1997 - София, галерия Крида Арт

  Симпозиуми:

  1976 - Бургас - гранит

  1979 - Виляни, Унгария, мрамор

  1985 и 1988 - Ясна поляна, дъб

  1991 - Асеновград - мрамор

  1994 - Созопол - мрамор

  1996 - Пловдив - мрамор

  Награди:

  1976 - Бургас, симпозиум - първа награда

  1977 - Враца, Портрет - ІІ-ра /І-ва не се дава/

  1979 - диплом на Юнеско от симпозиума във Виляни, Унгария

  1981 - наградата на БСФС за спортна тема

  1985 - Поглед към вековете, Велико Търново

  1986 - Български просветители - портрет, І-ва награда

  Монтана, ІІІ-та награда

  1988 - Плевен, І-ва награда

  1993 - Голямата награда на Министерство на културата от Есенния салон

  Реализирани монументални творби в много градове на страната.

  Негови работи са собственост на НХГ, СГХГ, галериите в Монтана, Плевен, Добрич, Пловдив, Пазарджик, Смолян.

  Германия - Колекция Лудвиг, Кьолн, Франция - колекция Дьо Шатийон, Брюксел и др.

  Живее и работи в София.

  МИЛАН АНДРЕЕВ - ЖЕРТВЕНИК (ИЛИ ЧЕРНАТА ДУПКА), 1998, варовик, 55 х 45 х 37, $3500

  МИЛАН АНДРЕЕВ - РАЗГОВОР С ЛУНАТА, 1998, бронз, 33 х 10 х 10, $1500