Workshop Lessidren Winter 1998

Alexander Ivanov

1958 - Born in Gabrovo on the 13th of December.

1977 - Graduated from Art school - major wood-carving

1984 - Graduated the Art Academy in Veliko Tarnovo major sculpture

One man shows and actions:

1992 - Sculptures and drawings," Lessedra" gallery, Milin Kamak street".

1993 - The Two Worlds, installation, sculptures from wood and paintings," Lessedra" gallery in "Honda" showroom.

-ZEK action, Arcutino

1994 - Duncheta action in Arcutino and Lovech. Exhibition-"Lessedra" gallery in hall Despred.

-The Shoes, sculptures and drawings, "Lessedra" gallery,"Milin Kamak" street.

1995 - Installation in the Drass house, Lovech

-Message of the River Spirit, action on seas and rivers. Exhibition in" Lessedra" gallery, hall UBB "Doverie".

1996 - A specific retrospective-5 years "Lessedra" gallery, NPC

Lives and works in Lovech

1958 - Роден в Габрово на 13 декември

1977 - Завършва училище за изобразително изкуство, специалност дърворезба

1984 - Завършва Художествената академия във Велико Търново, специалност скулптура

Самостоятелни изложби и акции:

1992 - Скулптури и рисунки, галерия "Леседра", ул. "Милин камък".

1993 - Двата свята, инсталация-скулптура от дърво и рисунки, галерия "Леседра" в автосалон "Хонда"

Акция ЗЕК, Аркутино

1994 - Акция ДУНЧЕТА в Аркутино и Ловеч. Изложба - галерия "Леседра", зала Деспред.

Обувките, скулптура и рисунки, галерия "Леседра", ул. "Милин камък".

1995 - Инсталация в Драсовата къща, Ловеч

Послание на речния дух, акция по реки и морета. Изложба в галерия "Леседра", ОББ "Доверие".

1996 - Специфична ретроспектива - 5 години галерия "Леседра", НДК

Живее и работи в гр. Ловеч

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - ЗЕЛЕНО, 1998, пигмент, пастел, платно, 20 х 20, $1000

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - ВЕЧНОСТТА НА МИГА І, 1998, дъб, пигмент, 230 x 31 x 22, $50

Вечността на мига II, 1998, хартия, туш, пастел, пигмент, 9 по 50 по 50

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - ВЕЧНОСТТА НА МИГА III, 1998, дъб, месинг, 91 x 22 x 22, $900