Workshop Lessidren Winter 1998

Rosana Alexandrova

Born on the 23.2.1959 in Veliko Tarnovo. Graduated from the Art High-School in Kazanlak in 1979. Graduated from the Art Academy in Sofia in 1985, majoring sculpture in the class of Prof. Velichko Minekov. In 1983 won 2nd and 3rd place in an anonymous exhibition-contest, organised by the Art Academy. In the period 1991-1996 studied drawing in the Warsaw Art Academy. Receives a diploma from a multimedial art studio.

Exhibitions and awards:

1986 - First individual sculpture exhibition in Sofia.

1987 - Sculpture exhibition in Warsaw

1990 - First prize on the Military Exhibition in Warsaw

1991 - First prize on the Plastic Biennial in the Liubomir palace, Poland.

1992 - Individual sculpture exhibition in Sofia

1993 - Official medal on the Biennial on the Dante centre, Ravena.

1994 - First prize on the APC Biennial in Warsaw

1995 - Individual graphic and sculpture exhibition in the St. Ivan Church in Nesebar

1995 - Individual graphic and sculpture exhibition in the Parliament of Bulgaria

1995 - First prize in the category “Most Inspiring Coin” in the “Coin of the year” contest organised by the World Numismatic News, Los Angeles, USA

1997 - Lessedra gallery, individual exhibition (drawing, sculpture and graphics) exhibition hall Despred, Sofia.

lives and Works in Warsaw.

Родена на 23 февруари 1959 г. във Велико Търново. През 1978 г. завършва Художествената гимназия в гр. Казанлък. През 1985 г. завършва Художествената академия в София - специалност скулптура в класа на Проф. Величко Минеков. През 1983 г. печели 2-ра и 3-та награда на анонимна изложба-конкурс, организирана от Художествената академия. през 1991-1996 г. следва живопис в Художествената академия във Варшава. Придобива диплома от мултимедиално художествено студио.

Изложби и награди:

1986 - първа самостоятелна изложба скулптура в София

1987 - изложба скулптура във Варшава

1990 - първа награда на Всеобщото военно изложение във Варшава

1991 - първа награда на Биеналето на пластичното изкуство в Любомирския дворец, Полша.

1992 - самостоятелна изложба скулптура в София

1993 - официален медал от биеналето на Дантевия център, Равена.

1994 - първа награда на биеналето АРС 94 във Варшава.

1995 - самостоятелна изложба скулптура и графика в църквата "Св. Иван" в Несебър

1995 - самостоятелна изложба скулптура и графика в парламента на Република България

1995 - първа награда в категорията "Най-вдъхновяваща монета" в конкурса "Монета на годината" на списанието "Световни нумизматични новини", Лос Анжелис, САЩ

1997 - галерия "Леседра", самостоятелнас изложба живопис, скулптура и графика, изложбена зала Деспред, София.

Живее и работи във Варшава.

Росана Александрова - Арки I, бронз, 11х18х26, $750

Росана Александрова - Арки, 1998, масло, платно, 2 по 20 х 20 върху 80 х 80, $300

Росана Александрова - Арки, 1998, хартия, туш, 65 х 45,5, $300