Workshop Lessidren Winter 1998

Boris Dimitrov

Boris Dimitrov

Born on 20.02.1971 in Sofia

1978-1985 -Primary School "A. S. Pushkin" - Sofia
1985-1990 - Secondary School for Photography and Polygraphy "I. Fuchik" - Sofia
1989(3 Months) - as a photographer in the ICHS laboratories - Sofia
1989(1 Week) - in the ORWO company - Wollfen , Germany
1990 (6 Months) - in the photography dept. of BNT - Sofia
1991 - 1994 - Works as a photographer in the "Agency for Photoadvertisment - RV"
1994 (9 Months) Works as a Photographer and Designer in the Advertisement Company "BONI" after 1994 Begins individual activity. Engaged with photography and design. Experienced in the field of advertisement. Has a quality photostudio and a photolaboratory.

1996 -Begins his studies in the Art Academy, major "Science of the Art" - Sofia

Participation in Photographic Exhibitions:

1989 -National Exhibition of the Art Secondary Schools - Sliven
1993 - National Photoexhibition-Contest, organised by "Shivas" company - Sofia, NPC
1997 -International Photocontest-Exhibition "Land for Everyone" - Sofia, National Museum "Land and Men".

Роден на 20 февруари 1971 в София

1978-1985 - ЕСПУ "А.С. Пушкин" - София
1985-1990 - Средно специално училище по фотография и полиграфия "Ю. Фучик" - София
1989 (3 месеца) - Стаж като фотограф в лабораторията на ИЧС - София
1989 (1 седмица) - Учебен стаж в заводите на ORWO - гр. Волфен, Германия
1990 (6 месеца) - стаж към фотографския отдел на БНТ - София
1991 - 1994 - работи като фотограф в "Агенция за фотореклама - RV"
1994 (9 месеца) работи като фотограф и дизайнер към рекламна фирма "БОНИ"

след 1994 - започва самостоятелна дейност. Занимава се с фотография и дизайн. Опит в рекламата. Разполага с качествено фотостудио и фотолаборатория

1996 - записва специалност "Изкуствознание" в НХА - София

Участия във фотографски изложби:

1989 - Национална изложба на средните учлища по изкуствата - Сливен
1993 - Национална фотоизложба - конкурс, организиран от фирма "Живас" - София, НДК
1997 - Международен фотоконкурс - изложба "Земя за всички" - София, Национален музей "Земята и хората" - 1997.

ОНОВА НЕЩО, 1997, фотография, 25 х 40, $50

ОТНОВО, 1997, фотография, 4 х 29.5 х 16.5, $100