Workshop Lessidren Winter 1998

Nikolai Maistorov

Member of the Bulgarian Artist’s Union

Included within an independent article in the newest 34 volume World Encyclopaedia for the Arts “McMillan”-London edition 1995.

Awards:

Award for drawing - International Exhibition /Triennial of Drawing, Sofia/ - 1996.

The big annual award for Drawing /National Exhibition, Sofia/ 1996

The big award for Drawing in the name of “Vladimir Dimitrov-Maistora” for one man exhibition, Sofia - 1986.

Award of the “Critic” for one man exhibition for drawing, Sofia-1984

II award for graphic on a International Exhibition /Biennial of Humour and Satire, Gabrovo-1987

II award for illustration, Sofia-1982

II award for picture, Sofia-1980

His works are owned by:

in Bulgaria:

National Art’s Gallery-Sofia

Sofia City Art Gallery-Sofia

City galleries and museums throughout the country-Plovdiv, Varna, Dobrich, Stara Zagora,

Abroad:

Germany-Museum for contemporary art /former east sector/ Berlin, Ludwig collectin-Koln, Graphic collection - Dusseldorf

South Korea-museum for contemporary art - Seoul /World Olympic /

Holland - The Mayorty of Dordrecht /museum collection for art/

and by many private collections in Bulgaria and abroad.

Exhibitions:

Bulgaria, France, Poland, The Czech Republic, Romania, Holland, South Korea/participation in the First World Cultural Olympics/, Serbia.

One man exhibitions:

in Bulgaria - 13

in Germany - 2

in Holland - 4

Член на СБХ

Представен със самостоятелна статия в най-новата 34-томна световна енциклопедия на изкуствата "Макмилън" - Лондонско издание 1995 г.

Награди:

Награда за живопис - международна изложба (триенале на живописта, София) - 1996 г.

Голямата годишна награда за живопис (национална изложба, София) - 1996 г.

Голямата награда за живопис на името на Владимир Димитров-Майстора за самостоятелна изложба, София - 1986 г.

Награда на "Критиката" за самостоятелна изложба живопис, София - 1984 г.

II награда за графика на международна изложба (биенале на хумора и сатирата, Габрово - 1987 г.)

II награда за илюстрация, София - 1982 г.

II награда за рисунка, София - 1980 г.

Негови произведения са притежание:

в България:

Национална художествена галерия - София

Софийска градска художествена галерия - София

Окръжни градски галерии и музеи в страната - Пловдив, Варна, Добрич, Стара Загора, Сливен, Димитровград, Габрово, Трявна, Дряново, Търговище, Кърджали.

Частни колекции в София и страната

в чужбина:

Германия - Музеи за съвременно изкуство (бивш източен сектор) Берлин, - Колекция Лудвиг - Кьолн, Графична колекция - Дюселдорф.

Южна Корея - Музей за съвременно изкуство - Сеул (Световна олимпиада)

Холандия - Кметството на град Дордрехт (музейна колекция за изкуство)

Частни притежания в различни държави


Изложби

Групови:

България, Франция, Полша, Чехия, Румъния, Холандия, Южна Корея (участие в първата световна културна олимпиада), Сърбия.

Самостоятелни изложби в:

България - 13 изложби

Германия - 2 изложби

Холандия - 4 изложби

НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ - ХОЛАНДСКИ ЦИКЪЛ - КОМПОЗИЦИЯ I, 1987, темпера/хартия, 83 х 120, $2500

НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ - ХОЛАНДСКИ ЦИКЪЛ - КОМПОЗИЦИЯ II, 1987, темпера/хартия, 83 х 120, $2500