Workshop Lessidren Winter 1998

Marin Kasarski

Born on December 23rd 1939 in Lessidren (Lovech District). Graduated from University in 1967. From 1974 took part in group exhibitions organised by UBA. Became a member of UBA in 1986. Along with classical materials, such as wood and bronze, he found a mixed technique including chiefly cement and metal, which enables him to be extremely plastic.

One Man shows:

1992 - Lessedra gallery, exhibition hall on 25 Milin Kamak, sculptures from wood and drawings.

1993 - gallery New European art, Holland.

1996 - Lessedra gallery, jubilee exhibition in NPC-author of the awarded sculpture Lessedra-1996.

1997 - Lessedra gallery, sculptures and new works on paper, exhibition hall Despred.

His works are owned by galleries in the country as well as in private collections in Bulgaria, Austria, Belgium, Holland

Lives and works in Lessidren.

Роден на 23 декември 1939 г. в село Лесидрен, обл, Ловешка. Завършва висше образование през 1967 г. От 1974 г. участва в общи художествени изложби, организирани от СБХ. Става член на СБХ през 1986 г. Характерно за Касърски е, че с класическите материали камък, дърво, бронз, той открива за себе си един нов материал, смесена техника, включваща основно цимент и метал, което му дава изключителни пластични възможности.

Самостоятелни изложби:

  1992 - Галерия "Леседра", залата на ул. "Милин камък" 25, скулптура от дърво и рисунки.

  1993 - галерия Ново европейско изкуство, Холандия.

  1996 - галерия "Леседра", юбилейна изложба в НДК - автор на наградената скулптура "Леседра" за 96 г.

  1997 - галерия "Леседра", скулптура и нови работи върху хартия, изложбена зала Деспред.

  Негови творби са собственост на галерии в страната, както и на частни сбирки в България, Австрия, Белгия, Холандия.

  Живее и работи в Лесидрен.

  МАРИН КАСЪРСКИ - ЦЕЛУВКАТА, 1997, бронз, 37 x 17 x 15, $1500