Workshop Lessidren Winter 1998

Peter Dochev 26-1.jpg (9000 bytes)

Since his first public exhibits in the 70-ies, Petar Dochev has amazes with his passion for experimentation, for neglecting the attractive exterior, taking unexpected and bold decisions.

Even the object world which he includes in his works are cold, dreary and depressive in the world of our reality, the world of our technical megalomania - expressed with a clear, abstract constructivistic logic.

In his latest works this constructivistic rationalism reaches to abstract symbolism. Being a radical negation to the imitative traditions, his strange drawing is a victory in our newest plastic culture and from here he has logically taken his place in the contemporary avangard of Bulgaria.

Petar Dochev has had more than 30 one-man-shows here and abroad. His works are owned by the National Art Gallery, almost all galleries throughout throughout the country, private collectors both in Bulgaria and abroad.

He has received awards from the Union of the Bulgarian Artists and other cultural institutions. On the International Drawing Triennial - Sofia ‘96 he won the second place - another acknowledgement for his art.

Today, at 62 he lives and works in his native village - Lessidren.

Още от първите си публични прояви през 70-те години Петър Дочев е изненадвал със своята страст да експериментира, да пренебрегва външно привлекателното, да взема неочаквани и смели решения.

Дори предметният свят, който включваше в картините си, беше студен, мрачен, потискащ - светът на нашата действителност, светът на нашата техническа мегаломания - изобразяван с ясна, абстрактна, конструктивна логика.

В последните му произведения този конструктивистичен рационализъм стига до абстрактна знаковост. Бидейки радикално отрицание на имитативните традиции, тази странна живопис е победа в нашата най-нова пластична култура и с основание е заела мястото си в съвременния авангард на България.

Петър Дочев има над 30 самостоятелни изложби у нас и чужбина. Негови произведения са откупени от Хационалната художествена галерия, почти от всички галерии из страната от частни български и чуждестранни колекционери.

Художникът е награждаван от СБХ и други културни институти. На международното триенале за живопис София '96 е печелил втора награда - още едно признание за творчеството му.

Днес, на 62-годишна възраст, Петър Дочев живее и работи в родното си село Лесидрен.

ПЕТЪР ДОЧЕВ - ФОРМА, 1997, графит, акрил, дъска, 55 x 55, $1100

ПЕТЪР ДОЧЕВ - МАЛКА ФОРМА, 1998, графит, акрил, дъска, 20 x 20, $200

ПЕТЪР ДОЧЕВ - БЕЗ НАЗВАНИЕ, 1997, графит, акрил, дъска, $1100

ПЕТЪР ДОЧЕВ - ПЪСТРА ФОРМА, 1997, графит, акрил, дъска, $1100