Workshop Lessidren Winter 1998

Georgi Popov

Born in 1961 in Shiroka Luka. In 1980 graduates from the SSHU for scenic cadres in Plovdiv

One man shows:

Germany

1990 - BBK, Hanover.

1991 - Hotel Maritime, Hanover

-Insurance Company “Iduna Nova”, Hamburg .

-Am Holland gallery, Paine.

-Am Hercberg gallery, Paine

1992 - University for Arts, Paine.

Bulgaria

1992 - The Balaban House, Plovdiv

-Palace of Culture-Varna

1995 - Lessedra gallery, hall Despred

1996 - Art action Accommodation in Kovachevica .

-Video installation and object on EKOFEST, Sliven ‘96.

Lives and works in Sofia

Роден през 1961 г. в Широка Лъка. През 1980 г. завършва ССХУ за сценични кадри - Пловдив

Самостоятелни изложби:

Германия

1990 - ВВК, Хановер.

1991 - хотел "Маритим", Хановер.

Застрахователна компания "Идуна Нова" Хамбург.

Галерия Ам Холанд, Пайне.

Галерия Ам Херцберг, Пайне

1992 - Висше Национално училище по изящни изкуства, Пайне.

България

1992 - Балабановата къща, Пловдив

Дворец на културата, Варна

1995 - Галерия "Леседра", зала Деспред

1996 - Художествена акция Акомодация в Ковачевица.

Видеоинсталация и обект на ЕКОФЕСТ, Сливен \'96.

Живее и работи в София

ГЕОРГИ ПОПОВ - И БОГ МУ ДАДЕ ОЧИ, 1998, масло/платно, 81х60, $550

ГЕОРГИ ПОПОВ - СПОТАЕН БЕЗМЪЛВЕН РАЙ, 1998, масло/платно, 110х85, $1100

ГЕОРГИ ПОПОВ - СЕТИВАТА НА ДУХА, 1998, масло/платно,110х85, $1100

ГЕОРГИ ПОПОВ - ИЗЧЕЗНАЛИТЕ СТЪПКИ, 1998, масло/платно,85х110, $1100