HAGUE WILLIAMS AND MERRY-BETH NOBLE

HAGUE WILLIAMS AND MERRY-BETH NOBLE

ХАГ УЙЛЯМС И МЕРИ-БЕТ НОБЛЕ

Арт Института на Чикаго
Работи върху хартия, Обекти, Инсталации
23 ноември – 20 декември 2006


Хаг Уйлямс

Трансформацията и катализаторите на промените във времето са основният източник за мотивация в моята работа. Механизмите на зрителното убеждаване каквито са знамената, логотата и емблемите, също така църковните хорали, ритуалите и други социално обосновани опити, пречупени през историята на отделния индивид, са основните организиращи принципи в моите произведения. И като художник и като график аз се интересувам предимно от тези методи на промяна: самият процес е неразделна част от моята работа. Постоянно съм в търсене на следващото преобразяване, следващата трансформация, видяни през призмата на историята и през очите на този, който създава, експериментира или изстрадва тази история. В най-новите ми работи изображението тръгва от фирмени и корпоративни логота, които превръщам в своеобразна мандала – форми напомнящи етничиски, религиозни и архитектурни мотиви и образци. (от санскритски мандала означава кръг, полигон, общество, връзка и е символ на мъжа или жената, подкрепяща медитацията). Днешните символи на сила продължават да заличават разликата между империи, държави, религии и мултинационални корпорации. Използвам същия механизъм, който служи на политиците и бизнесмените за да разбуля противоречивата същност на трансформационните процеси, много често незабелязани и скрити в един свят, който се променя по безпрецедентен начин. Така се надявам да фокусирам върху отговорността на всеки творчески индивид в процеса на създаване на историята. Показвам комплексността и взаимозависимостта на личния исторически и социален опит в неговата връзка с настоящите политически и глобални световни промени.


Мери-Бет Нобле

Като художник използвам многообразие от форми без да се съобразявам с ограниченията на различните дисциплини и техники. Работите си създавам както чрез високи технологии така и с помоща на класически техники. Не се съобразявам с възприетите стандарти на ценности когато композирам едно художестквено произведение от нежелани и нестандартни материали. Увековечавам и прославям живота на намерени еднодневки като кутийки от сода, опаковки от масови хранителни продукти и пощенски картички, пресътворявайки ги във видео и скулптурни инсталации, както и създавайки рисунки и книги. По този начин преобръщам предназначението на изхвърлените в масови количества остатъци. Посоката на моята артистчина реализация е малкия отрязък от време, който показвания обект заема след своята първична употреба и функция и преди да се превърне единствено в боклук. Работата ми в Холивуд при сценичното оформление на постановки също повлиява съдържанието на моите произведения. Този житейски опит пренася силна чуствтелност върху нехудожествени обекти, давайки им усещането за черен хумор съчетан с разказването на истории. Телевизията, вестницити и списанията са също така източник за създаване на образи. Кичът и сарказмът по отношение на добре известните образи на Американската действителност са съществена формираща основа на моите работи от разпадащи се консуматорски остатъци.


HAGUE WILLIAMS AND MERRY-BETH NOBLE
November 23 - December 20 2006


Hague Williams

Transformation and the catalysts that precipitate change over time are primary sources of motivation for my work. The mechanisms of visual persuasion, such as flags, logos, and emblems: referencing anthems, ritual, and other social-bonding experiences as seen through individual histories, become the organizing principles for my work. As a printmaker and artist, I am predictably interested in such methods of change: Process is an integral part of my work. I am in search of the next translation, the next transformation as it is seen through the eyes of history, by the ones that make and experience or suffer that history. In my most recent work the initial imagery is corporate logos that I transform into mandala like forms that are reminiscent of ethnic, religious and architectural motifs and patterns. (Mandala is Sanskrit for circle, polygon, community, connection and is a symbol of man or woman in the world, a support for the meditating person). Contemporary symbols of power continue to blur the distinction between empires, governments, religion, and multinational corporations. I use the same apparatus that the political and business worlds employ in order to reveal certain contradictory aspects of the transformation process often overlooked and hidden in a world that is altering itself at an unprecedented rate. By doing so, I hope to situate some of the responsibility of history-making in the individual artistic process showing the complexity of personal history/social experience and its connection to current political, and global change.


Merry-Beth Noble

I am cross-disciplinary artist working in a variety of forms. My work is created with a hi-tech/low-tech process of collage in three dimensions. I seek to undermine the accepted standards of value by composing imaginative artwork out of otherwise unwanted material. I perpetuate the life of collected ephemera such as soda cans, junk food wrappers and postcards by animating these items in video and sculptural installations, as well as drawings an books. I re-assign purpose to to this leftover residue produced in mass quantities. The target for my artistic exploration is the small window of time that a disposable object occupies after its primary use/function has been exhausted, and before it becomes absolute garbage. My work in Hollywood as a set decorator also infiltrates the content of my artwork. This life experience translates into an acute sensibility toward manipulating inanimate objects as art-material, sandwiched with a dark sense of humor applied to storytelling. I also use the media of television, newspapers and magazines as sources of inspiration for my imagery. The kitschy affection and sarcasm I have toward well-worn images of Americana and the iconography of contemporary culture is embodied in this work formed from fragile consumer cast-offs.


Hague Williams - Artist Bio

Hague Williams was born in Oceanside, California in the United States. He has worked as an artist internationally in, Germany, Czech Republic, Bulgaria, Chicago, Los Angeles, and New York. He received his MFA in Printmedia from The School of the Art Institute of Chicago, where he was a recipient of the prestigious Graduate Fellowship. An Undergraduate Research Scholar from the University of North Carolina - Asheville, he received both a BA with distinction in Art, and a BA in Multimedia Arts and Sciences. Specializing in Printmaking and Newmedia genres, he currently serves as the Assistant Director of the Prague Studio Program with The School of the Art Institute of Chicago. His exhibition record includes: Academy of Fine Arts - Prague, The National Art Academy and Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria, Jean Albano Gallery and The Stray Show in Chicago, Walled City, Los Angeles and he has performed at Weil Recital Hall, Carnegie Hall, New York.

www.haguewilliams.com


Merry-Beth Noble - Artist Bio

Originally from Los Angeles, MERRY-BETH NOBLE currently lives in Chicago where she is a practicing artist and educator. Her studio is located in Hyde Park where she is filming a series of short video animations, and producing drawings along with limited edition hand-made books and prints. She currently teaches at The School of the Art Institute of Chicago and the International Academy of Design & Technology in Chicago, and was recently a Visiting Lecturer at the University of Chicago. She is a leader for both the International Academy's Study Abroad Program and The Art Institute's Prague Studio Program. She received her BA in art from UCLA, a BFA from The School of the Art Institute of Chicago, received her MFA at The University of Chicago where she received a full-tuition scholarship.

Recent Exhibitions include: Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria; Gallerie Doubner, Academy of Fine Art, Prague, Czech Republic; Guggenheim Gallery of Chapman University, Walled City, Los Angeles; City of Brea Art Gallery, San Francisco Public Library, CA; WAX Space, NYC; Franke Institute, University of Chicago, Robert Morris College, Jean Albano Gallery, Unit B Gallery, Chicago. Publications: Conde' Nast Traveler, Chicago Arts Journal, Neighborhood Public Radio, "Marketing of Disaster." Collections: Deloitte, Chicago. Awards: Chicago Arts Council Grant, SAIC OMA Outstanding Collaborative Project Award.

www.merrybethnoble.blogspot.com