Prizes

First Prize

MARCELLE BENHAMOU, France

Second Prize

NIKOLETA IVANOVA – STOIMIROVA, Bulgaria

Third Prize

YOZO SANO, Japan